Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Wierzbica  www.wierzbica.pl
Urząd Gminy
Dane adresowe
Numery telefonów
Kierownictwo Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Referaty i samodzielne stanowiska
Elektroniczna skrzynka podawcza
Wzory wniosków
° Referat Finansów (FN)
° Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska (RI)
° Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)
- Zawarcie związku małżeńskiego
- Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
- Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą
- Zgłoszenie urodzenia dziecka
- Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu
- Uznanie dziecka
- Zmiana imienia lub nazwiska
- Zmiana imienia (imion) dziecka w ciągu 6 miesięcy od chwili sporządzenia aktu
- Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
- Zaświadczenie o stanie cywilnym
- Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
- Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
- Sprostowanie aktu stanu cywilnego
- Odtworzenie aktu stanu cywilnego
- Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
- Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
- Zgłoszenie zgonu
- Wydanie dowodu osobistego
- Udostępnianie danych z rejestru Pesel oraz rejestru mieszkańców
- Wpisanie do rejestru wyborców
- Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
- Wymeldowanie z pobytu czasowego
- Wymeldowanie z pobytu stałego
- Zameldowanie na pobyt czasowy
- Zameldowanie na pobyt stały
- Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania
- Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
- Wydawanie zaświadczeń dotyczących zameldowania lub wymeldowania z akt ewidencji ludności
° Referat Oświaty (RO)
° Referat Organizacyjno –Prawny (OP)
Praca - nabór
Wybory i referenda
Konsultacje z Mieszkańcami Gminy
Komunikaty i obwieszczenia
Nieodpłatna pomoc prawna
Rada Gminy Wierzbica
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sesje Rady Gminy
Interpelacje i zapytania Radnych
Petycje
Organy
Wójt Gminy Wierzbica
Przewodniczący Rady Gminy
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statuty Sołectw
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie gminy
Taryfy za wodę, ścieki i ciepło
Gospodarka odpadami komunalnymi
Mienie gminy
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategie
Emisja obligacji
Ochrona Środowiska
Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku w Gminie Wierzbica
Postępowanie administracyjne
Farma Wiatrowa Mirów-Wierzbica
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Kontrola i audyt
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wzory wniosków > Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC) strona główna 

Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)
wersja do druku